Medarrangør i Arbejdsgruppen bag ’Selveje under lup’, Maybritt Larsson, tager bladet fra munden.

 

“Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Det er afgørende for vores velstand og vores muligheder i livet.”

Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen,      

          (Kronikken “Øget produktivitet er vejen til Danmarks fremtid”, Berlingske d. 1. feb. 2014.)

 

De fleste selvejende er mestre i at skaffe mere værdi med færre ressourcer. Friheden til selv at indrette sig, og det at have mere albuerum til initiativer og ejerskab, har givet en veludviklet kompetence på netop dette punkt. For Maybritt Larsson, leder i vuggestuen Barnets Hus-Amerikavej, er høj kvalitet indenfor den økonomiske ramme en vigtig værdi.

”Det er først og fremmest kvaliteten i arbejdet, der har politisk relevans ift. selveje. Måske ikke altid kvalitet helt overordnet, men i hvert fald så meget kvalitet for pengene som muligt - på de præmisser og konstruktioner, vi er underlagt.”

Man kan let forestille sig, at det er ledere som hende, kommissionen ønsker mere i spil, for hun er utålmodig på den produktive måde. Efter den nyligt overståede konference  ‘Selveje under lup’, er hun allerede klar til næste skridt fra teori til praksis:

”Vi ønsker ikke, at konferencen skal være en enlig svale der kommer en gang om året, for så at dampe af igen. Vi vil noget med det her! Det må ikke bare blive en oplevelsesdag, hvor vi reflekterer sammen og så sander tingene til igen bagefter. Vi vil gerne have medinddraget folk. Vi vil rigtig gerne have forstærket og forbedret kommunikationskanalerne til Københavns Kommune - først og fremmest på forvaltningsniveau, men også gerne på politisk niveau. Vi må have struktur, opsamling og målretning på det vi fandt frem til, så vi holder gang i kedlen!”

Kedlen blev sat over ved konferencen d. 29. januar hvor 170 ledere, souschefer, afdelingsledere m.fl. var mødt op i Vanløse Kulturhus for at få afdækket selvejets status og retning. Ideen til konferencen opstod i Arbejdsgruppen, som Maybritt er del af sammen med Peter Lysdal fra Lindholm og Dorte Bristow fra Adelgaarden. Gruppen blev dannet på eget initiativ og lederne mødes jævnligt omkring ideer og sparring. Selveje under lup var et ambitiøst tiltag som blev en stor succes, alligevel betragter Maybritt den primært som et nyt tiltag i en allerede igangsat proces med selvejende netværk.

”Vi havde nok håbet, at der kom flere specifikke bud på hvordan folk forestiller sig, at man kan arbejde med udfordringerne i selveje. Det kom der ikke denne her gang, men til gengæld blev det helt klart, at man ønskede en konference mere. I mailteksten til det udsendte referat, inviterer jeg - på Arbejdsgruppens vegne - alle til at tænke over, hvad deres eget bidrag kunne være.”

 

Knaster i netværksmodellen

Det, Maybritt bl.a oplevede d. 29. var, hvor mange der delte hendes syn på selvejets udfordringer. Blandt fokuspunkterne var styringssystem og medinddragelse i overordnende beslutninger:

”Netværk og netværksdannelser giver indimellem nogle knaster i forhold til at bygge på samme styringssystem for både de kommunale og selvejende. Hvis man har en trekant og prøver at skrue den ned over en firkant, så giver det nogle forviklinger. Men måske kunne mere medindflydelse bløde op for det? Opgaverne skal jo løses, men kunne vi inviteres ind til at bidrage med alternative forslag? Kunne vi, som selvejende komme med kreative vinkler til, hvordan vi i højere grad kan få opgaverne implementeret og løst? Vi vil gerne have øget opmærksomhed på, at det kommunale styringssystem ikke bare kan kopieres direkte over i selveje, fordi vi ikke har den samme ledelsesstreng.” 

Som selvejende har man en særlig selvbevidsthed og opmærksomhed på konstruktion, men mistanken om, at det fra kommunalt perspektiv ikke betyder noget særligt, om en institution er det ene eller det andet, når bare den løser opgaven, blev bekræftet, mener Maybritt.

”Vi ville have områdechefperspektivet anskueliggjort, og her blev det jo tydeligt, at vi skal vænne os til at opgaver er primære, og så er konstruktioner (om man er selveje eller ej) sekundære. 

Vi mangler stadig på visse punkter at finde ud af, hvordan vi får trekanten til at passe ned i firkanten i forhold til måden at løse de udstukne opgaver på ud fra den specifikke konstruktion vi er underlagt.”

Empiri og dataindsamling er en oplagt vej, mener Maybritt, som peger på, at nogle af de undersøgelser der lå til grund ved konferencen, var op til 2 år gamle, og måske allerede forældede. Hun ønsker opdateret viden omkring hvordan netværkene virker i dag og hvordan institutionerne implementeret opgaverne.

En anden konkret idé er at kigge på beslutnings- og kommunikationsstrukturen fra det øverste politiske lag og ned i den enkelte selvejende institution. Her er der mange mellemled, som kan bremse medindflydelse, ideer og dialog.

”I og med at netværkskoordinatoren ikke har formelt mandat, skal der tænkes og samarbejdes anderledes ift. at gå ud og få implementeret nye tiltag. Hele den politisk organiserede netværksstruktur er et forsøg på at skabe en lineær ledelsesstreng i det selvejende, men den kan aldrig blive lineær – det er noget andet der skal til. Og vi savner i højere grad at blive inviteret med til bords inden beslutningerne tages. Sådan kan jeg forstå det har været tidligere, men sådan er det ikke mere…”

 

Paraplyerne skal arbejde mere sammen

”Selvom vores paraplyorganisationer måske har været med omkring beslutnings-bordet på et tidligt tidspunkt, så oplever vi i dag, at paraplyerne konkurrerer med hinanden og ikke altid er på talefod. Som samlet gruppe mangler vi en platform, der kan være spydspids til forvaltningsniveau eller politisk niveau. Vi mangler nogen, der taler på vegne af alle selvejende.”

Budskabet er klart: Hvis paraplyerne skal være til støtte for institutionerne, og selveje i det hele taget , må de finde ud af at tage sig sammen - og stå sammen.

Så længe det ikke sker, kigges der efter alternative løsninger og i Arbejdsgruppen er der flere idéer i fht. hvordan man kunne skabe en kanal direkte mellem repræsentative ledere og beslutningsmyndighed på tværs af København:

”Vi er jo egentlig allerede tre selvejende ledere fra tre forskellige områder, vi mangler i virkeligheden bare to, så ville vi have en håndfuld, der som koncentreret gruppe kunne tale med forvaltningsniveauet eller have kontakt med et politisk niveau fx ift. hvor vi ser et udviklingspotentiale.”

Om et par uger mødes Arbejdsgruppen igen for at gennemgå pointer og vinkler fra konferencen. Der skal arbejdes videre med formidling – en hjemmeside skal laves - og næste indsatsområde skal vedtages. Et dialog- og inspirationsmøde med forvaltningen er også på listen - og måske når man så langt at der kan fundraises midler til projekter, som bl.a. kan afdække vejen frem.

”Hvad er det for en kraft vi skal bygge på? Hvor finder vi motivationsfaktoren hos de selvejende i forhold til hvordan vi i højere grad får samarbejdet omkring opgaver og styrket os på landkortet?”

Som svar, har flere peget på civilsamfundsengagement, men Maybritt er skeptisk overfor frivillighed som den forkromede løsning:

”Der er langt fra forelskelsen i hvad vi kan, og hvad vi kan skabe sammen, til når hverdagen banker på. Folk er engageret i jobs, uddannelser og hvad ved jeg. Der er gevaldig langt mellem det, man godt kunne tænke sig og drømmer om, og til det bliver hverdag og man skal møde op sent onsdag eftermiddag kl. 17.  Men det kunne være interessant at undersøge yderligere, om det er det, der giver tyngde.”

For Maybritt selv er kærlighed til ledergerningen indenfor selveje fremdrift for hendes høje produktivitetsniveau. Når hun med tiltag som Selveje under lup konferencen klatrer op i de højere luftlag og sætter sejl eller lapper huller, bliver udsynet automatisk et andet end i dagligdagen.

”Når man laver et arbejde som det her, ryger man hurtigt ud i politik. Man kan sagtens blive suget ind i de abstrakte, teoretiske og politiske konstellationer, men for mig er det vigtigt at beholde fodfæstet ift. lederperspektivet. Det er det, jeg i sidste ende er ansat til at udføre: At sikre en god kvalitet i kerneydelsen.”

  

Læs/se reportagen fra Selveje under lup konferencen på MDI’s hjemmeside HER.

Læs pointerne fra konferencen, udarbejdet af Arbejdsgruppen, HER.

 

11. juni 2014