Værdier er et temmelig luftigt begreb, og hvad skal vi med dem? spørger MDI direktør Anders Zorck og formand Peter Birch i MDI augustblad 2014, som netop er udkommet. De fortæller hvordan værdier har været med til at udvikle MDI, i et organisatorisk perspektiv. Spørgsmålet lægger desuden op til diskussion og peger ikke mindst i retning af handlinger.

 

Af Anders Zorck, direktør i MDI og Peter Birch, Formand i MDI

Da handlinger og beslutninger i organisationer altid udspringer af værdier, giver det rigtig god mening, at bruge tid på aktivt at arbejde med dem. 

På det årlige møde med revisor i forhold til jer i institutionerne, talte vi om regnskabsaf­slutningen og om den løbende udvikling i MDI. Herunder om systemer og processer, da det er en del af revisionen at kigge på, at vi har ’orden i butikken’. Revisor fortalte, at de hvert år i de sidste 4 år udefra har kun­net se, hvordan MDI’s ydelser sikkert og roligt er blevet i en bedre og bedre kvalitet, og at der er masser af energi og glæde, når de kom­mer i MDI. Revisoren spurgte, hvad vi havde tænkt og gjort i processerne, og det der trådte tydeligst frem var, at en meget stor del af den udvikling, som MDI har gennemgået de sidste 4 år er kommet via fokus på og dialog om værdier.

Værdier i et organisatorisk perspektiv er det vi tager et kig på i MDI august bladet 2014.
At sige værdier er det samme som at sige konflikt, da værdier ofte vil stride mod hinanden og fordi de oftest ikke har et klart omfang. Hvad betyder fx værdien kvalitet? Hvad er dens modbegreb? Hvilken konsekvens har den for institu­ti­o­nerne? Hvordan skal den afvejes i forhold til andre værdier? Og når værdier støder sammen, er der ingen løsning, og skal alligevel være en! Men der kan ikke lurepasses, for det vil også være en handling, der markerer en værdi. 

Ifølge professor Ole Thyssen er det at arbejde med værdier i en organisation udtryk for en ’kontrakt’ man indgår med hinanden om fælles krav til løsninger, dvs. om hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er acceptabelt. Værdier kan dermed opfattes som instrumentelle i den forstand, at selvom det også er bløde værdier, så vil de være redskaber til at fremme organisationens mål.

Testen af om værdierne er fælles, er om der er loyalitet i forhold til dem. Hvis værdierne skal betyde noget for organisationen, så skal de altså være en aktiv præmis for organisationens handlinger og beslutninger. De må derfor være påvirket af hvad der sker i og omkring organisationen og med respekt for de, der berøres af dens handlinger og beslutninger.  Man påtager sig altså en sensibilitet ved at involvere medarbejdere, institutioner og interessenter. Et eksempel er brugerundersøgelsen i maj måned om tilfredsheden med MDI’s ydelser. 

Dialog om de fælles værdier som krav til løsninger må man desuden have løbende, for ellers risikerer man at værdierne, der drøftes fx på seminarier og temadage hurtigt glemmes og ikke bliver en integreret del af hverdagen. Og da der handles og træffes beslutninger hver dag, så vil de alligevel bygge på værdier, men ubevidst og måske tilfældige og retningsløse, hvis de ikke udspringer af den fælles dialog.

Værdier er specielle for hver organisation, selvom organisationer kan anvende de samme ord. Bag ordene gemmer sig traditioner og rutiner, som ikke mekanisk kan overføres fra den ene organisation til den anden. Hver organisation må bruge sine værdier til at sammenligne sig selv med sig selv og fra det ene år til det andet. En organisations billede af sig selv er med til at forme alle dens arbejdsgange og rutiner. Vi har i vores udvikling i MDI naturligt kigget på MDI’s historie og de værdier, som MDI gennem snart 100 år har stået på gennem tiden, selvom værdier i et organisatorisk perspektiv nødvendigvis vil, må og skal ændre sig med tiden. MDI historien er en spændende historie om ildsjæle, fagligt dygtige og engagerede mennesker, der allerede for 100 år siden var optagede af uddannelse og udsyn. Som et eksempel har MDI medvirket til at oprette et - efter tidens forhold - meget progressivt børnehaveseminarium i 1955. Af mere grundlæggende værdi er der selvfølgelig synet på barnet som individ med selvstændige rettigheder. 

Med inspiration i historierne har både MDI’s bestyrelse og sekretariatet drøftet vision, mission og værdier. Dette med udgangspunkt i hjerneforskeren Kjeld Fredens model om vision, mission og værdier, hvor værdier er de konkrete handlinger. Bestyrelsen og sekretariatets fælles værdier var bl.a. høj faglighed, lydhørhed, socialt engagement, respekt, dannelse og passion. Sekretariatet har drøftet handlemuligheder og beslutninger for at komme i retning af mission og vision. Drøftelserne var bl.a.,  hvis en værdi er høj faglighed, hvordan handler vi så i hverdagen i løn, regnskab, jura, it, pædagogik, ledelse etc.? Hvad er god service for institutionerne?  Hvad vil vi gerne kendes på i sekretariatet? Hvad kendetegner et velfungerende team? I de konkrete processer er mere detaljeret drøftet de fælles værdier som krav til løsninger.  

På repræsentantskabsmødet i maj måned blev noget af MDI historien fortalt som oplæg til jer, så vi også fik lidt af jeres input om værdier med udgangspunkt i MDI’s historie. Der kom værdier frem som: engagement, hjælpsomhed, ligeværd, uselviskhed, ildhu, medmenneskelighed, fællesskab og mod.

Vi håber, at vi også videre frem mod MDI’s jubilæumsår vil få mulighed for at drøfte fælles værdier sammen. Som optakt sætter vi i MDI augustbladet fokus på nogle af de værdier, der udspiller sig i hverdagen i institutionerne til fælles inspiration for hinanden.

”Ordet ’værdi’ betyder at vende: man vender ind mod noget, man ser noget - og det bliver set at man har set. Det forpligter, og derfor er det så stærkt. Værdier vender en mod det væsentligste og gør samtidig en stærk.”

- Ole Fogh Kirkeby på MDI’s årsmøde 2014

 

Læs eller download hele MDI bladet  - klik HER (link til pdf)

 

11. august 2014