Af Ulla Engholm, konsulent, MDI og Lise Melbye-Hansen, leder, Blågård Sogns Børnehus

 

En regnfuld formiddag får Nørrebro Netværket besøg af MDI konsulenterne Ulla Engholm og Kirsten Birk Olsen. Netværksmødet afholdes i den selvejende institution Blågård Sogns Børneinstitution som oser af sjæl og varme. Børnehuset ligger i noget så eksotisk som et slot inde i en baggård!

Når man træder ind i gården fyldes blikket med træer og natur. Det grønne står i frodig kontrast til ”den sorte firkant” på Nørrebro. Her i oasen er der skabt et eventyrligt børnemiljø, og eventyrligt er det, for historien fortæller, at for mange år siden ejede Prins Carl slottet, og havde ind imellem fruentimmere på besøg. Slottet står der endnu, men fruentimmerne er skiftet ud med børn og voksne, der i dag har skabt et lærings- og udviklings miljø for børn i alderen 0-6 år.

Indenfor sidder Nørrebro netværket og holder lederforumsmøde (som i øvrigt holdes 1 gang månedligt). Vi hilser på leder Inge Kundel-Bode, Linden og leder Jette Sørensen, Blågård Sogns børneinstitution.

I dag handler mødet om, hvordan netværksmedlemmerne sammen forpligter sig overfor hinanden. Begejstret fortælles om en netop afholdt udviklingsdag - en hel arbejdsdag, hvor man fordybede sig i netværkskontrakten. Det var vigtigt, at finde et nyt fælles perspektiv, hvor der arbejdes med 4 temaer hen over året, og hvor man oplever et stærkt samarbejde. Disse udviklingsdage afholdes 4 gange årligt.

Her et uddrag af netværkskontrakten:

Netværket

Netværket er et forpligtende ligeværdigt samarbejde der styrker Nørrebro Netværks pædagogiske, økonomiske og ledelsesmæssige bæredygtighed. Netværket styrker aktiviteter på tværs af institutionerne med afsæt i de kompetencer netværkets ledere og medarbejdere repræsenterer. Nørrebro Netværk anser sig som en kompetent aktør i forhold til Københavns Kommune og andre interessenter.Netværkets enkelte Institutioner forpligter sig overfor netværket til at arbejde med fuld gennemsigtighed i egne forhold omkring de opgaver og målsætninger som netværket påtager sig.

Netværket ledes af netværksforum, som udgøres af Nørrebro Netværks ledere. Som medlem af Netværket skal den enkelte Institution være forpligtet til at arbejde loyalt for opfyldelse af de målsætninger, der er indeholdt i Netværkskontrakten. Netværkets institutionsledere har hver især ansvar for at sikre at de respektive institutioners bestyrelser er informeret om de indsatsområder netværket arbejder med. Institutionslederne refererer ledelsesmæssigt til bestyrelserne i institutionerne og en institutionsleder skal derfor sikre sig mandat fra bestyrelsen til det arbejde der udføres i netværket.

Netværkets opgaver og mål

Institutionernes pædagogiske praksis tager afsæt i Dagtilbudsloven og lokalområdets mangfoldighed af ressourcer. Der arbejdes udviklingsorienteret i en anerkendende og inkluderende kontekst. Der gøres konstruktiv brug af netværkets forskellige kompetencer, såvel hos ledelse som i medarbejdergrupperne.

Det gode børneliv

Det er ledelserne i Nørrebro Netværks opgave, at skabe og udvikle tre selvstændige institutioner, der med et fælles afsæt i de fem dimensioner, fortsat vil være udviklings skabende i forhold til det gode børneliv.

Det gode børneliv er for os:

 • Rammer, hvor børn er trygge og trives og hvor deres forældre engagerer sig i deres børns liv.
 • At der er sammenhæng i børns liv. Sammenhæng fra hjem til daginstitution, og fra daginstitution til skole.
 • At børn behandles ligeværdigt, respektfuldt og mødes med positive forventninger.
 • At børn anerkendes, som de personer de er og udvikler forståelse for alles forskelligheder.
 • Respekt for at børns relationer, venskaber og fællesskabsfølelse er fundamentet for deres trivsel, sundhed og udvikling, leg og læring.
 • At børn har indflydelse på og medbestemmelse over egen tilværelse.
 • At børn kvalificeres til næste skridt i livet og lærer at være borgere i et multikulturelt og demokratisk samfund.

 

Pædagogisk ledelse

Nørrebro Netværk positionerer sig som et fagligt velfunderet netværk, så vores selveje styrkes. Vi vil gerne vise hvem vi er, hvad vi kan og være med til at præge de pædagogiske udviklingsområder.

Det langsigtede mål er, at vi bliver synlig på det faglige pædagogiske felt og med det overordnede mål at skabe det gode børneliv.

Nørrebro Netværk tænker strategisk i forhold til udviklingen af medarbejdernes trivsel og faglighed. Dette kræver struktur og rammer, så den pædagogiske faglighed bliver udfordret, forstyrret og skaber udvikling.

Vi ser det ligeledes som vores opgave at være med til at skabe faglig udvikling. Vi er orienterede mod omverdenen, og vil ikke være lukkede om os selv.

Pædagogisk faglighed styrkes i den samlede medarbejdergruppe ved temaaftener og fælles personalemøder. Medarbejderne har fået kendskab til hinandens kompetencer og der er skabt rum for vidensdeling og sparring.

Vi styrker vores faglighed gennem vidensdeling og kompetenceudvikling i refleksive processer og giver børnene kompetencer til at kunne navigere i deres nuværende og kommende sociale sammenhænge.

Økonomisk ledelse

 • Vi bruger vores økonomiske ledelse i forhold til udvikling af fælles pædagogiske indsatsområder. Det sker ved at skabe sammenhæng mellem økonomi og kvalificeret pædagogisk praksis.
 • Lederforum samarbejder om at udnytte de økonomiske ressourcer bedst muligt, så der er overensstemmelse mellem budget og forbrug.

 

Human ressources - ledelse

 • En af de væsentligste forudsætninger for at skabe det gode børneliv er medarbejdernes arbejdsmiljø. Der skal være trivsel, faglig udvikling og gennemsigtighed i arbejdsopgaver og forhold i de enkelte institutioner og i netværket.
 • Ledelserne i Nørrebro Netværk har fokus på gode arbejdsbetingelser og et givende læringsmiljø. Dette gøres blandt andet ved at der afholdes MUS- samtaler, TRIOmøder og udarbejdes APV ´er for netværkets medarbejdere. Vi holder SU- netværksmøder samt halvårlige temaaftener.

 

Interessent ledelse

 • Nørrebro Netværk vil gerne forstyrres af de interessenter der omgiver os. F. eks  ved at  forældre, der kommer i institutionerne, giver konstruktiv kritik, som er med til at udvikle vores praksis og faglighed.
 • Netværket prioriterer et godt samarbejde med forvaltningen og ønsker at være synlig og aktiv som samarbejdspartner og skabere af det gode børneliv.
 • Vi vil være åbne overfor bidrag udefra, og samtidig dokumentere og begrunde vores praksis.

 

Civilsamfundet

 • I Nørrebro Netværks ønsker vi at samarbejde med civilsamfund gennem frivilligt engagement og involvering af lokalforeninger. Hvis der er samstemmende interesser/problematikker mellem lokalforeninger og os, vil vi indgå i et samarbejde.
 • Civilsamfundet vil være et opmærksomhedspunkt i lederforum.

 

Inden vi igen forlader Nørrebro Netværket, får vi en lille rundvisning på slottet. Det var en rigtig dejligt berigende tur og ingen tvivl om, at der her er et eventyrligt læringsmiljø for både børn og voksne!

 

 

12. juli 2013