Til projektet er der bygget en projekstyringsstruktur op, som understøtter fremdrift, produktion og afrapporteringer. Derudover er der etableret fora som er med til at understøtte en meningsdannelse omkring projektet og sikre reflektion af styringsinstrumenterne.

Nedenfor følger en oversigt over, hvilke mødefora der er nedsat i relation til projektet, samt en beskrivelse af, hvad formålet er med gruppen, og hvem der sidder med.

Advisory board har til opgave at følge projektet og give input og reflektion. Boardet beståer af interessenter, som bakker op om udviklingen af en ny netværks- og partnerskabsmodel. Man kan se medlemmerne af Advisory Board her (word).

Projektgruppen står for at styre projektet og sikre, at del-elementer spiller sammen efter hensigten.

fobu står for at udarbejde og afrapportere til ministeriet i forhold til standardrapporterne, og for sammen med CBS at udarbejde statusrapporterne.

CBS er en del af projektgruppen således, at den følgeforskning der udgår fra CBS, integreres som en del af reflektionen, der indgår i statusrapporterne til ministeriet. Se mere om status og standardrapporterne her.  

For at sikre en afrapportering der imødekommer ministeriets evalueringsteori, er EVA tilknyttet projektgruppen med metodemæssig sparring. Projektgruppen består af:

 • Lektor og ph.d. Holger Højlund, Center for Politik og Filosofi, CBS
 • Mathilde Hjerrild Carlsen, forskningsassistent, CBS
 • Andreas Hougaard, evalueringsekspert, Evalueringsinstituttet (EVA)
 • Charlotte Biil, generalsekretær i MDI
 • Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent fobu

 

Koordineringsgruppen for partnerskabsprojektet består af repræsentanter fra fobu, styrelsen og ministeriet. De mødes to gange årligt for at gøre status over projektet. I gruppen sidder:

 • Thomas Rasmussen, Børne og Undervisningsministeriet
 • Holger Kristoffersen, Servicestyrelsen
 • Charlotte Biil, Generalsekretær MDI
 • Anders Zorck, Direktør fobu
 • Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent fobu

 

Kommunestyregruppen har til formål at sikre en udvikling af projektet og give input ud fra et kommunalt perspektiv. I kommunestyregruppen sidder:

 • Dagtilbudschef Ole Kiil Jacobsen, Århus Kommune
 • Dagtilbudschef Birgit Lindberg, Svendborg Kommune
 • Stabschef Thomas Berlin Hovman, BUF, Københavns Kommune
 • Charlotte Biil, Generalsekretær MDI
 • Anders Zorck, Direktør fobu
 • Kirsten Birk Olsen, organisationskonsulent fobu

 

Under kommunestyregruppen er nedsat en arbejdsgruppe omkring udvikling af kvalitetsmål, en arbejdsgruppe omkring kontraktudvikling og en arbejdsgruppe omkring udvikling af netværksuddannelsen/udviklingspædagoguddannelsen. Arbejdsgrupperne mødes ad hoc.

 

Netværkskoordinatorgruppen har til formål at sikre en erfaringsudveksling og sparring på tværs af netværkene. Gruppen mødes ca. fire gange årligt. Se i linket her, hvilke deltagere (word dokument) gruppen består af pr. august 2012.

Herudover skal der etableres en netværkspædagoggruppe, som kan sparre og erfaringsudveksle på tværs af netværkene omkring emner, der angår udviklingspædagogikken.

11. maj 2015